Het regeerakkoord – gevolgen voor de arbeidsmarkt

 

Een nieuw regeerakkoord betekent vaak een hoop veranderingen, nieuwe regeltjes en geschrapte maatregelen. In een serie blogartikelen zetten wij op een rij welke veranderingen de komende kabinetsperiode op stapel staan. Wat gaat er gebeuren op de arbeidsmarkt?

Ontslagrecht

Het ontslagrecht wordt versoepeld en dit heeft aardig wat gevolgen. Als er verschillende gronden voor ontslag zijn die afzonderlijk van elkaar niet zwaar genoeg zijn voor ontslag, mogen deze gecombineerd worden waardoor ontslag toch mogelijk is. Bijvoorbeeld: een verstoorde arbeidsrelatie in combinatie met verwijtbaar handelen en disfunctioneren. In het geval er sprake is van ontslag op meerdere gronden kan de werknemer een extra ontslagvergoeding krijgen van maximaal 50% van de transitievergoeding – bovenop de bestaande transitievergoeding.

Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van na twee jaar. De vergoeding bestaat uit een derde maandsalaris voor ieder dienstjaar, dit geldt ook voor contracten langer dan tien jaar. Werkgevers hebben nu mogelijkheden om investeringskosten in de inzetbaarheid van werknemers binnen de eigen organisatie te minderen op de transitievergoeding. Die mogelijkheden worden verruimd.

De criteria om aanspraak te maken op de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers worden ruimer en eenvoudiger. Wanneer een werkgever zijn bedrijf beëindigt vanwege pensionering of ziekte komt het kabinet ook met voorstellen om de transitievergoeding onder voorwaarden te compenseren. Dit gebeurt ter aanvulling op het doorzetten van twee wetsvoorstellen die nu in behandeling zijn: de compensatie bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en geen transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is.

Arbeidsrecht

Personeel moet na drie jaar een vast contract aangeboden krijgen, in plaats van na twee jaar. De proeftijd bij meerjarencontracten (langer dan twee jaar) gaat omhoog van twee naar drie maanden. Bij contracten voor onbepaalde tijd gaat de proeftijd van twee naar vijf maanden.

Werkt u veel met opvolgende contacten? Weet dan dat de teller op nul blijft staan als er zes maanden tussen de contracten zit. Per sector komt er meer ruimte om van die periode van zes maanden af te wijken. Behalve voor seizoenswerk, gaat dit ook gelden voor ander terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden kan worden gedaan.

Loondoorbetaling bij ziekte

De verplichting tot doorbetalen van loon bij ziekte wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) één jaar in plaats van twee. De ontslagbescherming van twee jaar voor de werknemer verandert niet. Tijdens het tweede jaar gaan verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en diverse re-integratieverplichtingen over naar het UWV.

Er komt een kostendekkende premie voor de kleine werkgevers voor de loondoorbetaling in het tweede jaar.

Contracten

Om ongewenste structurele beschikbaarheid bij nulurencontracten tegen te gaan, wordt vastgelegd dat de werknemer geen gehoor hoeft te geven aan de oproep van de werkgever. Bijvoorbeeld wanneer beschikbaarheid ten koste gaat van het accepteren van een tweede baan. Payroll werknemers krijgen minimaal dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als andere werknemers van de inlener.

Stimulering arbeidsgehandicapten

De loonkostensubsidie in de Participatiewet wordt vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie. Dit kan eventueel met een aanvulling vanuit de gemeente. Er komt budget beschikbaar om mensen met een beperking de mogelijkheid te geven betaald werk te doen. Banen van personen uit de Banenafspraak die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, blijven meetellen voor de Banenafspraak (de ‘t+2’-regel).

 

Uiteraard zijn er nog meer interessante punten in het regeerakkoord. Lees hier meer over de veranderingen op het gebied van belastingen en toeslagen. En bekijk hier waar ondernemers rekening mee moeten houden.

 

 

 

 

Auteur: Ilse van Oorschot Terug naar overzicht

Wilt u een kennismakings- gesprek inplannen?

contact