Prinsjesdag voor ondernemers: Bedrijfsopvolging

De derde dinsdag van september: Prinsjesdag.  Dit keer presenteerde het demissionair kabinet de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2024. Wij zetten de belangrijkste wetsvoorstellen en wijzigingen voor u als ondernemer op een rij.

Belangrijke Veranderingen in de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en Doorschuifregeling (DSR)

Als u te maken krijgt met de overdracht of schenking van ondernemingsvermogen, is het goed om op de hoogte te zijn van de geldende fiscale regelingen. Onder bepaalde voorwaarden geldt een doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting, waarbij de schenker of erflater geen inkomstenbelasting betaalt, maar deze belastingclaim wordt doorgeschoven naar de verkrijger(s). Voor de schenk- en erfbelasting kan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) onder voorwaarden worden toegepast, waardoor de verkrijger(s) geen of aanzienlijk minder schenk- of erfbelasting verschuldigd zijn over de verkrijging van het ondernemingsvermogen. Er staan enkele veranderingen op stapel met betrekking tot de DSR en de BOR in de komende jaren.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2024: Verhuurde Onroerende Zaken als Beleggingsvermogen
Per 1 januari 2024 worden verhuurde onroerende zaken standaard beschouwd als beleggingsvermogen. Als gevolg hiervan komen deze verhuurde onroerende zaken niet langer in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR en DSR). Dit geldt voor onroerende zaken die op het moment van schenking of vererving feitelijk ter beschikking zijn gesteld aan derden (feitelijk gebruikstoets) of bestemd zijn om ter beschikking te worden gesteld aan derden (oogmerktoets). Er geldt echter een uitzondering voor kortdurende terbeschikkingstelling aan derden en kortdurende teeltpachtovereenkomsten (zoals vruchtwisseling).

Wijzigingen vanaf 1 januari 2025: Aanpassing Vrijstellingstarief en Afschaffing Doelmatigheidsmarge
Vanaf 1 januari 2025 ondergaat de vrijstelling van de BOR een aanpassing. Het eerste € 1.500.000 is voor 100% vrijgesteld (2023: € 1.205.871), en het meerdere is voor 70% vrijgesteld (2023: 83%).

De doelmatigheidsmarge, die bepaalt dat beleggingsvermogen tot maximaal 5% van het ondernemingsvermogen wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen, wordt per 1 januari 2025 afgeschaft, in ieder geval voor de BOR. Dit betekent dat het volledige beleggingsvermogen niet langer onder de vrijstelling van de BOR valt. De afschaffing van de doelmatigheidsmarge voor de DSR wordt op een later moment ingevoerd.

De kwalificatie van keuzevermogen, waarbij een bedrijfsmiddel zowel zakelijk als privé wordt gebruikt, geldt vanaf 1 januari 2025 uitsluitend nog voor het gebruik van deze bedrijfsmiddelen in de onderneming. Deze regeling is van toepassing op bedrijfsmiddelen met een waarde vanaf € 100.000 die voor 10% of meer worden gebruikt voor activiteiten die niet gerelateerd zijn aan de onderneming.

Afschaffing van de Dienstbetrekkingseis en Minimumleeftijd voor Verkrijgers
De zogenaamde ‘dienstbetrekkingseis’ in de DSR bij schenking van ab-aandelen wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. Deze eis beoogde de DSR alleen toe te passen als de verkrijger duurzaam betrokken is bij de onderneming, maar bleek niet effectief bij schenkingen van ab-aandelen.

Daarentegen wordt de minimale leeftijd voor de verkrijger bij schenking van een aanmerkelijk belang (ab) verhoogd naar 21 jaar. Deze regel geldt niet bij vererving.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2026: Beperking toegang BOR tot reguliere aandelen met belang van minimaal 5%
Vanaf 1 januari 2026 komen niet alle (aanmerkelijke) belangen meer in aanmerking voor de BOR. De vrijstelling wordt beperkt tot reguliere aandelen met een belang van minimaal 5% en die recht hebben op de winstgerechtigdheid en de liquidatieopbrengst. De BOR blijft wel van toepassing op preferente aandelen die ontstaan in het kader van een gefaseerde bedrijfsopvolging.

Overige Overwegingen
Het Ministerie van Financiën onderzoekt momenteel oplossingen voor knelpunten in de BOR en de DSR. Hierbij wordt gekeken naar situaties waarin de regelingen onterecht worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij rollator-investeringen en ‘dubbel-BOR’-constructies. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de bezits- en voortzettingseis in de BOR te versoepelen. Deze maatregelen zijn nog in ontwikkeling en zullen naar verwachting vanaf 1 januari 2026 van kracht worden.

Heb je vragen over deze wijzigingen? Neem contact op met uw persoonlijke belastingadviseur of relatiebeheerder.

Auteur: Frederique Passier Terug naar overzicht

Wilt u een kennismakings- gesprek inplannen?

contact